Zmluvné podmienky

 

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.ezoterikanadvd.webnode.sk

Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tejto skutočnosti bude kupujúci okamžite informovaný.
 

 Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a ručíme za to, že nebudú zneužité na iné účely.Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo.

Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny t.j. cena uvedena v objednavkom formulari. Cena je platná 24 hodín od objednania.Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Objednávka
Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky a špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - emailom alebo telefonicky. Ak kupujúci zistí chybu vo svojej objednávke môže tie chyby opraviť písomnou formou (listom,e-mailom).

Zmluva je uzatvorená momentom jej akceptácie (potvrdenie objednávky), o ktorej bude kupujúci vyrozumený  prostredníctvom e-mailu prípadne telefonicky. Zmluvné podklady v slovenskom jazyku Vám  budú zaslané na Vami uvedenú emailovú adresu uvedenú v objednávke.

Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade.

 

Dodacie podmienky

Tovar posielame Slovenskou poštou alebo kuriérom na území Slovenskej republiky podľa cenníka a pri objednávke nad 100 € ZDARMA.                               Tovar expedujeme najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky, prípadne po overení danej objednávky.  Vyhradzujeme si právo na predľženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predľžení dodacej doby je kupujúci informovaný. Tovar je dodávaný v kvalitných "bublinkových" obaloch, aby neprišlo k poškodeniu. Pokiaľ objednávka obsahuje viac nosičov a nie sú všetky na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite posielame tovar, ktorý je na sklade a ostatný doobjednávame a zasielame neskôr.
Tovar skladom  (platí do vypredania zásob) expedujeme na druhý deň po obdržaní objednávky. Ak sa doba vyexpedovania predĺží budeme Vás o tom informovať.
Ak Vaša zásielka náhodou nebude doručená prosím Vás kontaktujte nás. Stáva sa, že SP nenechá oznámenie v schránke a balíček leží zabudnutý na pošte.

Platobné podmienky
Kúpna cena tovaru je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku, pri prevzatí tovaru na pošte,prípadne do 7 dní bankovým prevodom.

Spôsob platby:

Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte.
Bankový prevod - po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po obdržaní platby odosielame emailom informáciu o obdržnaní finančných prostriedkov na účet a následne zasielame Vami objednaný tovar.

Záruka, reklamácie
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Potrebné doklady  zasielame elektornickou formou na Vami uvedenú emailovú adresu uvedenú v objednávke, preto Vás prosíme o korektné uvádzanie formy emailovej adresy.
Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.
Pri reklamácii je nutné predložiť

  • kópiu predajného dokladu (faktúry)
  • kópiu dokladu o zaplatení
  • stručný popis závady

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade ak výrobok plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a nie je vadný.
 

Stornovanie objednávky
Vašu objednávku môžete  stornovať v deň objednávky emailom na lieceniereiki@gmail.com alebo telefonicky na tel.čísle 0949 116 529 s uvedením čísla objednávky.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v stave v akom mu bol odoslaný - v originálnom a nepoškodenom balení. Ak spotrebiteľ vráti tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave ktorý nezodpovedá stavu v akom bol odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontakné údaje a číslo účtu na ktoré má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak boli nosiče použité,bol porušený obal. Pokiaľ je tovar vrátený neúplný, poškodený či viditeľne použitý môžeme si uplatniť náhradu škody. 

Záverečné ustanovenia
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky), za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kurierskou službou(alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kurierskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Obchodné podmienky platia od 1.5.2012